Obowiązek informacyjny MC-OFFICE wynikający z przepisów RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych klientów MC-OFFICE

 • w celu wykonywania usług księgowych, kadrowo-płacowych oraz pozostałych będących przedmiotem działalności MC-OFFICE, podejmowania działań przed zawarciem umowy, a następnie w celu jej wykonania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku ze świadczonymi usługami na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustaw podatkowych, sprawozdawczych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oceny świadczonych usług, badania satysfakcji, w celu realizacji kontaktu, wymiany informacji, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów, marketingu bezpośredniego usług MC-OFFICE (za wyjątkiem marketingu, na który wymagana jest odrębna zgoda),  w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej wynikających ze świadczonych usług co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu wykonywania usług kadrowo-płacowych przetwarzane mogą być również szczególne kategorie danych osobowych, w tym m.in. dane dotyczące zdrowia (podstawa prawna: art. 9 RODO)
 • w celu wykonywania usług księgowych przetwarzane mogą być również dane osobowe dotyczące naruszeń prawa (podstawa prawna: art. 10 RODO).

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych kontrahentów MC-OFFICE

 • w celu podejmowania działań przed zawarciem umowy, a następnie w celu jej wykonania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym podatkowych, sprawozdawczych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,  w celu realizacji kontaktu, wymiany informacji, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów, w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej wynikających ze świadczonych usług prawnych co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osób działających w imieniu lub na rzecz klientów/kontrahentów MC-OFFICE (pracowników, przedstawicieli)

 • w celu kontaktu, wymiany informacji w związku z działaniami przed zawarciem umowy oraz w związku z realizacją umowy z Klientem/Kontrahentem w imieniu którego i/lub na rzecz którego Pani/Pan działa/wykonuje pracę, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora lub podmiotu w imieniu którego i/lub na rzecz którego Pani/Pan działa/wykonuje pracę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Źródło pochodzenia danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe zostały ujawnione Administratorowi przez podmiot, w imieniu którego i/lub na rzecz którego Pani/Pan działa/wykonuje pracę  lub Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał ze strony internetowej podmiotu w imieniu i na rzecz którego Pani/Pan działa/wykonuje pracę.
 • Kategorie odnośnych danych osobowych: Administrator otrzymał/uzyskał i przetwarzać będzie następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu). 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych subskrybentów newslettera MC-OFFICE

 • w celu wysyłki newslettera Administratora na podstawie udzielonej  przez Panią/Pana  zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w celu marketingu bezpośredniego usług MC-OFFICE (z zachowaniem wymogów co do wyrażenia odrębnych zgód), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas obowiązywania umowy, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, a po upływie tego okresu przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku prawnie uzasadnionych interesów przez czas niezbędny do realizacji tych celów, w stosunku do danych na które Pani/Pan wyraził zgodę – do czasu jej cofnięcia.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  • podmiotom, z usług których Administrator korzysta w związku z realizacją świadczonych usług i umową w tym.: podmiotom świadczącym usługi kadrowo-płacowe, usługi księgowe, rachunkowe, podatkowe, doradcze, prawne, informatyczne, teleinformatyczne, usługi hostingowe, dostawcy domeny, podwykonawcom w tym innym radcom prawnym, adwokatom, notariuszom, doradcom podatkowym
  • innym odbiorcom w tym: Poczcie Polskiej SA, firmom kurierskim, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), biurom informacji gospodarczej, podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że co innego będzie wynikać z ustaleń z Klientem
 • W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jest wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów.
 • Jeżeli nie poda Pan/Pani danych:
  • możemy odmówić zawarcia umowy,
  • możemy odmówić realizacji usług,
  • może Pani/Pan utracić uprawnienia wynikające realizacji umowy,
  • może to uniemożliwić realizację zobowiązań i praw wynikających z umowy,
  • może to uniemożliwić realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Prawa pozostałe

 • W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zmiany w prawie

W związku z możliwymi zmianami w prawie w przyszłości treść niniejszego dokumentu może ulegać zmianie.

Administrator danych osobowych

MC-OFFICE Mariusz Czarnecki
ul. Słoneczna 4
40-135 Katowice
Telefon: +48 32 723 23 63
E-mail: office@mc-office.pl

 
 

AcyMailing Module